Visie-missie

Samen met uw kleine ster ontdekken we het heelal

We gaan op reis

Een reis vol wijsheid

Een reis met respect

Een reis met kennis

Dan wordt u kleine ster groter en gaat krachtiger stralen

De reis op De Dubbelster is volbracht

Bedenk dat we samen hebben gewerkt aan een fundament met unieke kracht

*Een unieke ster, uw kind!*   

OBS de Dubbelster wil een school zijn, die het beste in de leerlingen, de medewerkers en de ouders naar boven haalt . We bieden leerlingen volop mogelijkheden om hun talenten en interesses te ontwikkelen. Dit draagt bij tot leren met profijt en plezier. We stimuleren en prikkelen onze medewerkers om dan ook actief te werken aan nieuwe vormen van onderwijs, gericht op de ontwikkeling van deze talenten en interesses. We zien ouders als partners. Op basis hiervan vindt er binnen de mogelijkheden regelmatig  overleg plaats met deze partners met betrekking tot pedagogisch en/of didactisch handelen.

 

Onderscheidend vermogen

Internationaliseren is de wereld vergroten en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. OBS de Dubbelster laat leerlingen over de grenzen heen kijken en stelt leerlingen in staat Europa en de rest van de wereld te ontdekken. Met ons onderwijs willen we bovendien uitdrukkelijk leerlingen stimuleren om deel te nemen aan de veranderende maatschappij. Dankzij het Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) verlaten onze leerlingen met een flinke Engelse taalvaardigheid en internationaal bewustzijn de basisschool. We hebben al 8 jaar diverse projecten achter ons: ”I am you and you are me”, “Cooperative learning” en “a Taste of Europe”.

We onderhouden contacten met scholen in het buitenland en doen mee aan internationale projecten. Engels en de Dubbelster: Sinds 2009 wordt Engels in alle groepen vanaf groep 1 aangeboden. In het kleuteronderwijs gebeurt dat al in ruime mate, spelenderwijs. Dit geldt tevens voor de verdere loopbaan op de basisschool.

 

Gedegen en betrokken

De Dubbelster wil een kleine school zijn waar pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs, door gepassioneerde (gedreven) vakmensen wordt verzorgd. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn we kritisch op ons zelf en elkaar. Wij willen een school zijn die leerlingen, medewerkers en ouders actief bij de school betrekt.

We geven, met alle medewerkers gezamenlijk, inhoud en vorm aan een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Ouders krijgen niet alleen heldere informatie, maar we dagen ze ook uit om betrokken te zijn bij het leerproces van hun kinderen. We zijn dus trots op onze meewerkende ouders, die op onze kleine school een actieve rol hebben. Er zijn diverse zaken waar ouders actief aan kunnen deelnemen: Medezeggenschapsraad, Tussen-schoolse opvang, Klankbordgroep en Ouderwerkgroepen.

Veilig en zorgzaam

De Dubbelster wil een veilige school zijn waar de leerlingen de ruimte krijgen en geprikkeld worden om te leren. Dit kan alleen in een omgeving waarin persoonlijke aandacht telt, respect vanzelfsprekend is en de leerling een goede begeleiding krijgt. Ook willen we een school zijn waar medewerkers worden gestimuleerd om van elkaar te leren. Daarbij is openheid erg belangrijk en de samenwerking intensief. Wederzijds respect is uiteraard vanzelfsprekend.

Bent u nieuwsgierig geworden?  Wilt u meer weten over onze werkwijze en onze visie/missie? Dan verwijzen wij u graag naar de onderstaande links voor meer specifieke informatie per groep:

Groep 1/2 A – Groep 1/2 B –  Groep 3/4 – Groep 5 – Groep 4/6-  Groep 7 Groep 8

Graag tot ziens op De Dubbelster!